...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

  Reactualizat: 15.12.2017 

Home  
 
  Să aduci roadă şi să fi o mărturie  -  Hamilton Smith

 

   Să aduci roadă şi să fi o mărturie (Ioan 15.8)

   

   În evanghelia după Ioan capitolul 13 ne este prezentat Domnul în lucrarea Lui milostivă pentru poporul Său, care avea scopul, ca în timpul absenţei Sale ei să poată avea părtăşie sau „parte” cu El acolo unde este El, în Casa Tatălui Său. În evanghelia după Ioan capitolul 14 Domnul mângâie inimile noastre, prin aceea că El ne relatează despre venirea Duhului Sfânt, prin care este posibil lui Hristos să fie la noi, căci El spune despre acela care păzeşte poruncile Lui „Eu Îl voi iubi şi Mă voi arăta lui”, şi despre Tatăl şi despre Sine Însuşi El spune, „Noi vom veni la El şi ne vom face locuinţa împreună cu el” (Ioan 14.21,23). Dacă noi avem parte cu Hristos, acolo unde este El, şi El are parte cu noi, acolo unde suntem noi, aceasta ne pregăteşte să aducem roadă, aşa cum ne este prezentat în evanghelia după Ioan capitolul 15.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Însuşirile lui antihrist - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (9)

Însuşirile lui antihrist

  

Versete călăuzitoare: Daniel 8.9-14.23-25

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Pacea în evanghelia după Luca  -  Benjamin Curtis Greenman

 

   Pacea în evanghelia după Luca

 

   Această evanghelie din cele patru evanghelii poate fi cu adevărat numită „Evanghelia păcii”, căci ea arată într-un mod deosebit adevărul mântuirii şi pe Domnul Isus nu ca Împărat sau profet sau ca „Dumnezeu revelat în carne”, ci ca Fiul Omului şi Mântuitorul celor pierduţi. Desigur această evanghelie nu se limitează la acest adevăr de bază, cu toate că el este punctul central, în jurul căruia se învârte totul, şi toate sunt în concordanţă cu această însuşire.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Speranţa fericită  -  Botschafter

     

   „Vă voi lua la Mine Însumi, ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi” (Ioan 13.3). Scurt timp înainte de a Se duce acasă la Tatăl, Domnul a mângâiat cu aceste cuvinte pe ucenicii lui preaiubiţi, pe care El a trebuit să-i lase încă în această lume.

 

   Deci Domnul va reveni şi vrea să ne ia la Sine. Noi Îl vom privi veşnic şi vom fi ca El. Ce speranţă fericită! El nu vine, ca să vorbească cu noi despre păcatele noastre. Această problemă a fost deplin rezolvată la prima Sa venire. Cel care va veni este Acela „… care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre în sângele Său! (Apocalipsa 1.5). El este dreptatea noastră, pacea noastră şi viaţa noastră.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Pacea cu Dumnezeu şi pacea lui Dumnezeu  -  Botschafter

     

   Pacea cu Dumnezeu şi pacea lui Dumnezeu

  

   Ambele lipsesc în totalitate omului natural. El nu are nici pace cu Dumnezeu, şi inima lui nici nu savurează pacea lui Dumnezeu. Necredinţa lui împiedică pe una şi păcatele lui împiedică pe cealaltă. Numai acolo unde este dreptate, acolo este şi pacea adevărată. Omul natural ar putea desigur să se simtă fericit pentru un moment în posesiunea bunurilor trecătoare şi în savurarea bucuriilor deşarte ale lumii acesteia, dar aceasta nu este pacea lui Dumnezeu dulce, neschimbabilă şi care întrece orice pricepere.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Şi eu nu mai am nimic de făcut? -  Botschafter

     

   Şi eu nu mai am nimic de făcut?

 

    Aceasta era exprimarea categorică şi repetată a unei femei sărmane aflate pe moarte. Sufletul ei era într-o stare, care cu regret se întâlneşte nu de puţine ori. Şi în speranţa că istoria simplă despre calea harului lui Dumnezeu cu ea va fi spre binecuvântarea multora, o relatez.

 

   Autoînşelarea este o chestiune periculoasă şi totuşi nu neobişnuită. Şi de aceea niciodată să nu neglijăm să eliberăm, acolo unde este posibil, sufletele de aceasta, printr-o simplă şi fidelă comunicare a adevărului de la Dumnezeu.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Pacea Locului Preasfânt  -  Botschafter

     

   Pacea Locului Preasfânt

  

   Când Domnul Isus „cu însuşi sângele Său” a anulat păcatele şi „a dobândit o răscumpărare veşnică, [El] a intrat odată pentru totdeauna în Locul Preasfânt” (compară cu Evrei 9.12). Citim aceasta şi în versetul 24 al capitolului amintit: „Căci Hristos n-a intrat într-un Loc Preasfânt făcut de mâini omeneşti, imagine a celui adevărat, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu”. Ce mângâietoare şi binecuvântate sunt aceste cuvinte!

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Din ce cauză suspin eu?  -  Botschafter

     

   Din ce cauză suspin eu?

 

Romani 7.24: O, nenorocit om ce sunt! Cine mă va elibera din acest trup al morţii?

Romani 8.23: Noi înşine, care avem cele dintâi roade ale Duhului, şi noi înşine suspinăm în sinea noastră.

 

   Nu este nimic mai greu pentru inimile noastre decât să rămână permanent sub simţământul harului şi să ţină cu tărie la conştienţa practică, că noi nu suntem sub Lege, ci sub har. Prin har inima este întărită şi cu toate acestea, aşa cum am spus, nu este nimic mai greu pentru noi, decât să înţelegem plinătatea harului, că este harul lui Dumnezeu, în care stăm, şi în a cărui putere şi cunoaştere trăim.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Femeile în genealogia Domnului Isus  -  Frederick William Grant

 

Matei 1.1-6: Cartea genealogiei lui Isus Hristos, fiu al lui David, fiu al lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; şi Isaac a născut pe Iacov; şi Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui; li Iuda a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar; şi Fares a născut pe Esrom; şi Esrom a născut pe Aram; şi Aram a născut pe Aminadab; şi Aminadab a născut pe Naason; şi Naason a născut pe Salmon; şi Salmon a născut pe Boaz, din Rahav; şi Boaz a născut pe Obed, din Rut; şi Obed a născut pe Iese; şi Iese a născut pe David, împăratul. Şi David a născut pe Solomon, din cea care fusese soţie a lui Urie;

   Patru femei

 

   Introducerea numelor celor patru femei – şi numai patru – în genealogia Domnului nostru din evanghelia după Matei a oferit multor cercetători ai Cuvântului inspirat material de cercetare. Oricine se consideră pe drept cercetător nu se îndoieşte că aceasta are un scop deosebit. În afară de ceasta chiar şi o privire fugitivă asupra numelor alese în legătură cu originea umană a Domnului slavei arată ceva din semnificaţia menţionării lor.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola 2 Petru: capitolul 3 - Jean Jeannin

 

   Capitolul 3

 

   Capitolul al treilea arată sfârşitul batjocoritorilor şi introducerea zilei veşniciei.

 

   1. Aducerea aminte de Scripturi: versetele 1-2

 

   Apostolul a amintit deja de plecarea lui ( 2 Petru 1.14). Pentru ultima dată, cu un sentiment de gingăşie, el poartă grijă de aceia, pe care de mai multe ori îi numeşte „preaiubiţi” (versetele 1,8,14,17), ca un păstor pentru oile lui.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola 2 Petru: capitolul 2 - Jean Jeannin

 

   Capitolul 2

 

   Capitolul al doilea ne arată pe învăţătorii falşi, puterea lor de ademenire şi umblarea lor păcătoasă.

 

   1. Învăţători falşi şi secte: versetele 1-3

 

   Apostolul a amintit în primul capitol cum este făcută posibilă credinciosului o viaţă trăită în evlavie, ca să scape de stricăciunea care este în lume. În capitolul acesta el se ocupă cu acest rău îngrozitor. El pătrunsese deja în creştinătate – de aceea Dumnezeu o va judeca într-o zi.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola 2 Petru: capitolul 1 - Jean Jeannin

 

   Introducere

 

   Epistola a doua a lui Petru se adresează – ca şi prima sa epistolă – credincioşilor care descindeau din poporul iudeu. El le trezeşte din nou mintea (2 Petru 3.1), ca să-i ducă mai departe în învăţătură. Cu toate acestea cercul destinatarilor este lărgit, aşa cum rezultă din alocuţiunea acestei epistole (2 Petru 1.1). Călăuzit prin Duhul profetic, apostolul iniţiază pe toţi credincioşii epocii creştine în cunoaşterea căilor lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu le are cu o lume care se maturizează pentru judecată.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Întrebări şi răspunsuri referitoare la epistola către Coloseni  -  W. J. O.

 

   Aţi vrea să spuneţi ceva despre expresia „Fiul dragostei Sale” în legătură cu filiaţiunea veşnică a lui Hristos?

 

   Găsim aici realmente că Domnul Isus este Fiul Tatălui, şi anume în mod deosebit „Fiul dragostei lui Dumnezeu”; aceasta înseamnă: Fiul iubit de Dumnezeu. Aici este vorba de filiaţiunea veşnică a Domnului. Aceasta este o temă preţioasă şi importantă în Noul Testament şi de fapt şi în Vechiul Testament. Domnul Isus a fost din veşnicie Fiul, care era în sânul Tatălui, care şi acum este acolo şi era acolo atunci când El umbla aici pe pământ ca Om (Ioan 1.18; compară cu Ioan 3.13).

 

Citeşte răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

   Cum primesc eu un caracter ceresc?  -  Botschafter

     

   Cum primesc eu un caracter ceresc?

 

Evrei 2.9: Dar Îl vedem pe Isus, care a fost făcut cu puţin mai prejos decât îngerii datorită morţii pe care a suferit-o, încununat cu glorie şi onoare, astfel încât, prin harul lui Dumnezeu, să guste moartea pentru toţi.

 

 

   Este foarte binecuvântat, să ai permanent gânduri şi sentimente potrivite, cu privire la lucrurile cereşti, însă întrebarea este: Cum le obţinem şi cum le păstrăm? Aşa cum ştim, în privinţa aceasta duhul legalist nu este capabil; el „naşte spre robie”. Legea nu face pe nimeni fericit, căci chiar şi atunci când noi am împlini-o în chip desăvârşit, ne-am făcut numai datoria; dar dacă o încălcăm câtuşi de puţin, am căzut sub pedeapsă.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Acesta nu ne urmează: Marcu 9.38-40  -  W. Kelly

 

   Acesta nu ne urmează

 

   În evanghelia după Marcu capitolul 9 găsim o întâmplare specifică pentru Marcu. Domnul a mustrat pe ucenici, prin aceea că a luat un copil pentru a-i învăţa să fie smeriţi. Ce mustrare aspră pentru înălţarea lor de sine! Chiar şi Ioan a dovedit cât de puţin a pătruns în inima lui până în momentul acela gloria lui Hristos, şi acest fapt îl determină pe om să fie mulţumit cu nimicnicia lui. Trebuia să vină ziua în care aceste lucruri vor prinde rădăcini adânci în inimile lor.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Galateni: capitolul 6,11-18 - R. Brockhaus

 

   Pavel încheie epistola cu un apel impresionant adresat simţămintelor credincioşilor din Galatia: „Uitaţi-vă cu ce slove mari v-am scris, cu însăşi mâna mea!” (versetul 11). La studiul capitolului 4 ne-am amintit deja, că nu era obiceiul lui Pavel să scrie el însuşi scrisorile sale; am zis atunci că o suferinţă a ochilor era cauza acestei situaţii. Făcând excepţie de aceasta este însă important că Pavel n-a expediat nici una din scrisorile sale inspirate, fără ca ele să nu aibă un salut scris cu însăşi mâna lui sau cu semnătura lui, spre confirmare că ele veneau de la el. Nu erau scrisori obişnuite, aşa cum oamenii le trimit unii altora, sau cum el le-a trimis într-un loc sau altul sau le-a lăsat să fie scrise de alţii, ci erau înştiinţări din partea lui Dumnezeu, comunicări ale Duhului Său prin el adresate persoanelor particulare sau unei adunări întregi, cu un cuvânt, revelaţii ale lui Dumnezeu aduse copiilor Săi şi poporului Său – „scrieri sfinte, inspirate de Dumnezeu”.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Galateni: capitolul 6,1-10 - R. Brockhaus

 

   În mod asemănător cum apostolul la sfârşitul epistolei către Romani (Romani 15.1-3) atenţionează pe „cei tari” să poarte slăbiciunile celor slabi şi să nu-şi placă lor înşişi, tot aşa aici se adresează inimilor şi conştiinţei celor „spirituali”, ca să le amintească de obligaţiile lor de dragoste faţă de fraţi şi de surori. Că el prin cuvântul „spirituali” nu se referă la o grupă deosebită de persoane între credincioşii din Galatia, aşa cum se obişnuieşte astăzi în creştinătate să se facă deosebire între „spirituali” şi Biserică, „laici”, nu mai trebuie amintit. Solicitarea este adresată tuturor: „voi, care sunteţi duhovniceşti”. Dacă toţi au meritat denumirea aceasta, în privinţa aceasta fiecare va da socoteală pentru sine însuşi. Instinctiv ne apare mereu sentimentul: Cât de serios şi cercetător este Cuvântul lui Dumnezeu! Cu adevărat, El este „curăţit de şapte ori”! Aceasta ne-o arată din nou începutul capitolului:

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Galateni: capitolul 5,13-26 - R. Brockhaus

 

   Dacă prima parte a capitolului ne-a făcut cunoscută poziţia minunată în care am fost aduşi prin Hristos, partea a doua a capitolului vorbeşte despre aplicarea acestui adevăr la umblarea noastră practică. „Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai, nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.” (versetul 13). Pe cât de generală, cuprinzând pe toţi credincioşii, este prima afirmaţie, că Hristos ne-a făcut slobozi, tot aşa de generală este şi aceasta a doua: „Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie.” Aşa după cum nu mai este nici o condamnare pentru cei care sunt în Hristos, tot aşa nu mai este nici o necesitate să umbli potrivit cărnii (firii pământeşti). „Cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului” (compară cu Romani 8.1-5).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Întrebări şi răspunsuri referitoare la epistola către Filipeni  -  W. J. O.

 

   Este corect să se spună, că epistola către Filipeni continuă poziţia creştinului, aşa cum ea este descrisă în Romani 8?

 

   Într-un anumit sens putem spune că este aşa. În Romani 6 găsim trecerea prin Marea Roşie prezentată simbolic în botez (compară cu 1 Corinteni 10.1,2), după aceea în Romani 7 este descrisă prima fază a călătoriei noastre prin pustie, mai întâi la muntele Sinai, unde problema Legii trebuie rezolvată în viaţa noastră, şi după aceea în Romani 8 continuarea călătoriei.

 

Citeşte răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Coloseni capitolul 4 - W. J. O.

 

   Capitolul 4

  

   Capitolul acesta începe cu un verset, care de fapt aparţine încă capitolului 3: „Stăpânilor, daţi robilor ce este drept şi corect, ştiind că şi voi aveţi un stăpân în ceruri.” Aşa cum sclavii trebuie să aducă poziţia lor de subordonare în legătură cu Hristos, ca să primească puterea adevărată pentru subordonare, tot aşa şi stăpânii la rândul lor nu trebuie să abuzeze de poziţia lor, ci trebuie să dea sclavilor ceea ce este drept şi corect, ceea ce se cuvine fiecărui om. Noi înşine niciodată „nu avem” drepturi, trebuie însă să recunoaştem drepturile altora, sau probabil mai bine spus: datoriile noastre faţă de ceilalţi.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Coloseni capitolul 2 - W. J. O.

 

   Capitolul 2

  

   Citim în versetul 1, că Pavel nu cunoştea personal pe credincioşii din Colose, şi din Laodiceea, care era în apropiere de Colose. Probabil aceste adunări au luat fiinţă prin alţi slujitori ai lui Dumnezeu. Însă după ce Pavel a auzit, că în Colose erau credincioşi, care nu numai că nu aveau destul în Hristos, ci se şi preocupau cu tot felul de ispite şi lucruri greşite, eforturile lui, lupta lui,  s-a extins şi pentru aceşti credincioşi. Ce inimă a avut omul acesta pentru Adunare! Sunt slujitori în lumea aceasta, care au chemarea de la Dumnezeu, să adune credincioşi, dar care se preocupă puţin cu ceea ce vor deveni aceştia. Ei spun, că lasă aceasta pe seama altora, care au o misiune în acest sens. Ei predică numai Evanghelia şi prin acţiunea Duhului lui Dumnezeu aduc oameni la pocăinţă.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ghedeon şi escorta lui (3): Premise de bază pentru lucrarea de slujire  -  C. H. Mackintosh

 

   Încrederea în Dumnezeu şi lepădarea de sine ca premise de bază pentru lucrarea de slujire

 

   Pericolul imitării credinţei

 

   „Şi Ierub-Baal, adică Ghedeon, s-a sculat de dimineaţă, şi tot poporul care era cu el, şi şi-au aşezat tabăra lângă izvorul Harod; şi avea tabăra lui Madian spre nord, lângă dealul More, în vale. Şi Domnul i-a zis lui Ghedeon: «Poporul care este cu tine este prea mult ca să dau pe Madian în mâna lor, ca nu cumva Israel să se laude împotriva Mea, zicând: ‚Mâna mea m-a salvat’»”. (Judecători 7.1,2)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ghedeon şi escorta lui (2): Educarea omului în şcoala lui Dumnezeu  -  C. H. Mackintosh

 

   Domnul este cu Ghedeon aşa cum a fost cu Iosua

 

   Cele spuse până aici îşi găsesc dovada justă în istoria interesantă şi plină de învăţătură a lui Ghedeon. În persoana sa şi în experienţa sa el era o imagine reală a stării triste a lui Israel. Diferenţa între Iosua şi Ghedeon, în măsura în care este vorba de poziţia şi împrejurările lor, nu putea fi mai mare. Iosua putea să-şi pună piciorul pe grumazul împăraţilor canaaniţi. Ghedeon a trebuit să-şi bată grâul într-o ascunzătoare, ca să-l ascundă de madianiţi. Ziua lui Iosua era caracterizată prin victorii strălucitoare, în timp ce ziua lui Ghedeon era o zi a lucrurilor mici.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ghedeon şi escorta lui (1): Starea omului şi îndurarea lui Dumnezeu  -  C. H. Mackintosh

 

   Starea în poporul Israel în timpul judecătorilor

 

   Dacă studiem istoria poporului Israel, putem diferenţia două mari perioade de timp, perioada de timp a unităţii şi perioada de timp a individualităţii; mai întâi perioada în care cele douăsprezece seminţii acţionau ca un singur om şi apoi, perioada în care un om a fost chemat să acţioneze pentru cele douăsprezece seminţii. Cartea Iosua şi cartea Judecători sunt imagini fidele ale acestor două perioade.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Credinţa în Cel răstignit  -  John Thomas Mawson

     

   Credinţa în Cel răstignit

 

   Cuvinte călăuzitoare: Ioan 19.35-42

 

Ioan 19.35-42: Şi cel care a văzut acestea a mărturisit, şi mărturia lui este adevărată, şi el ştie că spune adevărul, ca şi voi să credeţi.… Şi, după acestea, Iosif din Arimateea, fiind ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, l-a rugat pe Pilat să ia trupul lui Isus; şi Pilat i-a dat voie. A venit deci şi a luat trupul lui Isus. Şi a venit şi Nicodim, care venise la Isus întâi noaptea, şi a adus un amestec de smirnă şi aloe, cam o sută de măsuri….

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Eliberarea de sub puterea păcatului:  -  John Thomas Mawson

     

   Eliberarea de sub puterea păcatului

   Formalismul şi ceremoniile nu ne duc departe

    

   Versete călăuzitoare: Ioan 1.14-16; Ioan capitolul 4 şi 7; 1 Împăraţi 3; Ezechiel 47

 

 

   Introducere

 

   S-ar putea ca în strângerile noastre laolaltă din aceste zile să se ridice întrebări în unele inimi: întrebări referitoare la trecut, întrebări referitoare la stilul de viaţă actual, întrebări referitoare la viitor şi întrebări referitoare la ceea ce se face şi cum trebuie să slujim Domnului, căruia Îi aparţinem. Unii ar putea chiar să aibă nopţi nedormite, deoarece ei sunt neliniştiţi în inimile lor cu privire la aceste lucruri. Însă din cauza aceasta nimeni nu trebuie să fie trist, căci cu cât exerciţiul este mai profund, cu atât binecuvântarea este mai mare, dacă prin acesta eşti adus pe deplin la Domnul. Din plinătatea Lui primeşti răspuns la fiecare greutate, la fiecare întrebare.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Femeia şi fiara: un imperiu se reîntoarce - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (8)

Femeia şi fiara: un imperiu se reîntoarce

  

Versete călăuzitoare: Apocalipsa 17.8; 18.4; Daniel 7.23-27

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Un slujitor de folos - Clifford Henry Braun

     

   „Un slujitor de folos”

   Din viaţa evanghelistului Marcu

 

   Doresc în după-masa acestei zile să spun ceva despre Ioan Marcu, şi anume pe baza relatării din Scriptură despre viaţa sa. Cuvântul lui Dumnezeu dă învăţătură prin prescripţii, proverbe, istorie şi modele. Dumnezeu explică astfel în diferite feluri drumul credinţei. De aceea vom face bine să ţinem seama de fiecare element al adevărului, oricât de mic ar fi el, căci referirile indirecte ne sunt deosebit de folositoare.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Echilibru spiritual - W. Kelly

     

   Echilibru spiritual

 

   Fariseismul pentru creştini este la fel de temut cum a fost atunci pentru iudei. Adevărul, care ne-a fost făcut cunoscut, depăşeşte cu mult ceea ce au primit iudeii, şi cu toate acestea separarea creştină este mai mult una lăuntrică, în timp ce separarea izraeliţilor consta mai ales în forme exterioare. Cu toate acestea creştinul este permanent în pericol să privească ca fiind suficientă pentru Dumnezeu o separare, care constă într-un anumit număr de renunţări şi interdicţii, în străduinţa de a fi altfel decât ceilalţi, într-un duh de îngâmfare, în loc să realizeze o separare în adevăr şi dragoste în puterea Duhului Sfânt printre aceia care sunt devotaţi Domnului.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cum putem avea bucurie spirituală - Timothy Hadley Sr.

     

   Ioan 15.11: V-am vorbit acestea pentru ca bucuria Mea să fie în voi şi bucuria voastră să fie deplină.

 

   Ştiai că un creştin fără bucurie este o contradicţie? Dacă eşti total în ordine cu Dumnezeu, atunci tu trebuie să ai bucurie în viaţă! Însă mulţi creştini trăiesc aşa, ca şi cum şi-ar fi pierdut bucuria. Probabil întrebi: „De ce este bucuria aşa de importantă?”

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Adorarea falsă: Levitic 10.1-11 - Charles Henry Mackintosh

     

   Introducere

 

   Dacă medităm la rânduielile legii mozaice un lucru iese în mod deosebit în evidenţă: gelozia remarcabilă, cu care Dumnezeu Se delimitează de apropierea omului de El. Este de mare folos pentru suflet să mediteze la aceasta. Noi suntem în mare pericol să permitem în gândurile noastre un element de familiaritate păcătoasă cu privire la Dumnezeu. Diavolul poate folosi aceasta în mod foarte dăunător pentru un final foarte rău.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Mana ascunsă: Apocalipsa 2.17 - Stephan Isenberg

     

   Mana ascunsă

 

Apocalipsa 2.17: Învingătorului îi voi da din mana cea ascunsă.

 

   Dacă Dumnezeu ţine pregătită pentru învingător„mana ascunsă”, atunci ar fi bine să se ştie ce vrea să spună Dumnezeu prin aceasta.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Trebuie cu adevărat să fie probleme în viaţa de toate zilele? - Walter Thomas Turpin

  

  

   Versete călăuzitoare: Deuteronom 8

 

   Introducere

 

   Creştinismul este caracterizat de o însuşire importantă: pe drumul prin lume creştinul face simultan experienţele pustiei şi experienţele Canaanului. Iudeul dimpotrivă, izraelitul, a făcut aceste experienţe separat, în etape diferite ale istoriei sale. De aceea este deosebit de important ca noi să punem aceste două lucruri la locul lor potrivit, căci noi suntem permanent înclinaţi să îngrădim gândurile lui Dumnezeu şi să luăm cât se poate de puţin din ceea ce Dumnezeu vrea să ne dăruiască. O urmare a acestei înclinaţii este că aproape fiecare credincios are adevărul lui preferat sau învăţătura lui preferată.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cărarea şi speranţa creştinului - Walter Thomas Turpin

  

  

   Versete călăuzitoare: Geneza 5.18-24; Evrei 11.1-6

 

   Două principii diferite

 

   Principiile, care erau valabile în timpurile la care se referă în principal Vechiul Testament, erau foarte diferite de principiile după care acţionează Dumnezeu cu ai Săi în timpul de acum şi la care ei au fost chemaţi de El să umble. Şi totuşi este interesant să se vadă cum Dumnezeu a trezit în credincioşii acelor zile (în mod deosebit în credincioşii despre care este vorba în Evrei 11) martori independenţi ai unui principiu mare.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Rugăciuni adresate Domnului Isus - S. Isenberg

 

   Rugăciuni adresate Domnului Isus

   Sunt rugăciunile noastre „prea mult orientate” spre Isus?

 

   Verset călăuzitor: 1 Corinteni 1.2

 

   1 Corinteni 1.2: „… împreună cu toţi cei care, în orice loc, cheamă Numele Domnului nostru Isus Hristos, Domn şi al lor şi al nostru.”

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Creştinul: ceresc sau pământesc? Ne dăruim noi cu adevărat pe deplin Domnului? - Walter Thomas Turpin

  

  

   Versete călăuzitoare: 1 Samuel 17.48; 18.4; 31.1-6; 2 Samuel 1.11-27; Ioan 20.11-18

 

   Două feluri de devotament

 

   Tema noastră din seara aceasta este: sursa adevărată şi motivul devotamentului şi cum este răsplătit devotamentul. Pentru aceasta doresc să vă îndrept atenţia spre locurile din Biblie [de mai sus], pe care tocmai le-am citit înaintea voastră. Ele arată două feluri sau două aspecte de devotament, care se găsesc în Biblie. Domnul a vrut ca aceste aspecte să conducă unul la celălalt.

 

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Creştinul: ceresc sau pământesc? O dorinţă este liberă! Ce ţi-ai dori tu? - Walter Thomas Turpin

  

  

   Versete călăuzitoare: 2 Împăraţi 2.9-14

 

   Introducere

 

   Doresc cu plăcere să-ţi pun o întrebare: Presupunem că Domnul Isus încă nu S-a înălţat la cer şi noi am fi însoţitorii Lui, aşa cum erau ucenicii Lui pe drumul Său binecuvântat aici pe pământ. Dacă Domnul Isus în seara aceasta, în seara dinainte de ziua când El va părăsi pământul, ne-ar spune: Cere-Mi, ce să fac pentru tine, înainte de a fi luat de la tine – ce răspuns I-ai da tu?

 

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Creştinul: ceresc sau pământesc? Cunoşti tu poziţia ta înaintea lui Dumnezeu? - Walter Thomas Turpin

  

  

   Versete călăuzitoare: Evrei 9.24-28; 10.19-25; 13.11-16

 

    Când noi cu câtva timp în urmă prin harul Domnului am avut posibilitatea să începem această serie de prelegeri, am avut o temă în care era vorba să prezentăm adevărul lui Dumnezeu într-un mod potrivit pentru creştinii tineri; pentru oameni, care probabil în inima lor sunt prea tineri ca să înţeleagă adevărul în dimensiunea lui mare, deplină şi bogată în binecuvântare. Dar cu ajutorul Domnului doresc în seara aceasta şi în serile următoare, în care vom fi împreună, să prezint alte domenii şi alte părţi ale aceluiaşi adevăr.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Pelerinaj şi odihnă: Un şnur întreit (Ioan 14) - Walter Thomas Turpin

  

   Capitolul 14 din evanghelia după Ioan ne este bine cunoscut. Noi toţi l-am citit de mai multe ori. Însă conţinutul lui este mereu nou şi preţios pentru noi, căci Cuvântul lui Dumnezeu are totdeauna aceeaşi prospeţime. Nu voi trata întreg capitolul, ci doresc să scot în evidenţă numai trei puncte – bogate în binecuvântare –, pe care Domnul le pune înaintea ochilor ucenicilor Săi spre mângâierea lor.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Pelerinaj şi odihnă: Curăţire şi părtăşie - Walter Thomas Turpin

  

   Introducere

 

   Două teme îmi sunt importante, despre care doresc să vorbesc în seara aceasta, şi anume în aceeaşi ordine în care ele sunt tratate în Ioan 13, nu numai în ceea ce priveşte ordinea morală, ci şi în ceea ce priveşte ordinea literală. În primul rând este vorba de curăţirea practică, de care avem nevoie, ca să avem parte cu Hristos, şi în al doilea rând, de odihna care rezultă din aceasta.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Templul lui Ezechiel: Ezechiel cap. 40-43 - W.J.O.

 

   În articolul acesta vrem să medităm la Templul descris în Ezechiel capitolele 40 până la 43. În privinţa aceasta ne gândim în mod deosebit la semnificaţia pe care o are Templul în timpul actual. Descrierea Templului lui Ezechiel trebuie interpretată în sens dublu. În primul rând acest Templu va fi construit literalmente în Israel la începutul Împărăţiei de o mie de ani a păcii, aşa cum este anunţat şi în Isaia 56.4-7, Ezechiel 37.16-28 şi Zaharia 6.12-15.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Dumnezeirea Domnului Isus - S. W.

 

   Dacă prezentăm aici unele gânduri referitoare la una din tainele cele mai sfinte ale Dumnezeirii, atunci conştienţi nu vorbim despre o demonstrare, deoarece în cadrul acestei teme suntem în pericol să argumentăm prea mult cu mintea. Dumnezeirea Domnului Isus şi adevărata Sa natură umană sunt una din tainele cele mai mari ale Scripturii. Însă aceasta nu înseamnă că această taină este complet ascunsă sau foarte nebuloasă, ci înseamnă că ea este revelată, însă greu de înţeles de mintea omenească. Este ceva pe care noi trebuie să-l primim prin ascultarea credinţei. Preocuparea cu această temă având un fel de gândire carnal poate aduce cu sine numai judecată. Locuitorii Bet-Şemeş-ului s-au uitat în chip nechibzuit în Chivotul legământului (o imagine a Domnului Isus) şi imediat au fost judecaţi din cauza aceasta. De aceea vrem să ne ocupăm cu această temă într-un duh de reverenţă şi sfinţenie.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Răpirea Adunării (Bisericii) - nevăzută de lume - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (7)

Răpirea Adunării (Bisericii) - nevăzută de lume

  

Versete călăuzitoare: Ioan 14.19; Geneza 5.24; 2 Împăraţi 2.11

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Expresii care conţin cuvântul "Evanghelie" - Roy A. Huebner

 

   Evanghelia lui Dumnezeu

   Evanghelia Fiului Său

   Evanghelia lui Hristos

   Evanghelia lui Isus Hristos

   Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos

   Evanghelia păcii

   Evanghelia harului

   Evanghelia Împărăţiei

   Evanghelia veşnică

   Evanghelia gloriei lui Hristos

   Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu

   Evanghelia bogăţiiei de nepătruns a lui Dumnezeu

   Evanghelia mântuirii voastre

   Evanghelia pentru cei necircumcişi

   Evanghelia pentru cei circumcişi

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Atacul lui satan asupra Evangheliei slavei lui Hristos - Roy A. Huebner

 

   Unul din punctele de atac deosebit ale lui satan este, „să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4.4). Vai, câtă perfidie arată satan cu acest atac! De ce atacă el tocmai acest punct? Dacă îi reuşeşte acest atac, atunci întunecă strălucirea. Gloria lui Hristos este măsura glorificării lui Dumnezeu şi întunecarea acestei strălucirii a gloriei lui Hristos înseamnă că şi cealaltă glorie este întunecată.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Evanghelia gloriei şi a harului - Roy A. Huebner

 

   Evanghelia gloriei lui Dumnezeu

   Evanghelia slavei lui Hristos

   Evanghelia harului lui Dumnezeu

   Rezumat

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Misiunea lui Pavel - Roy A. Huebner

 

   Convertirea lui Pavel

 

   Nu este fără importanţă, că Dumnezeu l-a mântuit pe Pavel atunci când el era într-o călătorie de îndepărtare de Ierusalim. Nu numai că el nu era în Ierusalim, atunci când Domnul l-a mântuit; ci el se îndepărta de Ierusalim. De ce? Eu cred că motivul este următorul:

 

1.      Pavel nu a fost introdus în binecuvântare în locul unde erau cei doisprezece, pentru ca să nu fie nici un motiv să se presupună că el ar fi în vreun fel oarecare subordonat lor.

2.      Misiunea lui era diferită de misiunea lor şi nu trebuia să fie nici o confundare între cele două misiuni diferite.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Misiunea încredinţată celor doisprezece apostoli - Roy A. Huebner

 

Versete călăuzitoare: Faptele Apostolilor 1.15-22

 

   Care era misiunea celor doisprezece? Te rog să citeşti Faptele Apostolilor 1.15-22

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Evanghelia care a fost propovăduită înainte de răstignirea Domnului Isus - Roy A. Huebner

 

Matei 4.17; Luca 16.16; Marcu 1.14

   Creştinul care afirmă – şi oricât de învăţat ar fi el -, că este numai o singură veste bună, o singură Evanghelie, arată o lipsă fundamentală referitoare la înţelegerea căilor lui Dumnezeu. El nu cunoaşte adevărul dispensaţional; şi probabil el este mai mult decât aceasta – poate fi, că el respinge conştient adevărul dispensaţional.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Răpirea Adunării (Bisericii) - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (6)

Răpirea Adunării (Bisericii)

  

Versete călăuzitoare: 1 Tesaloniceni 4.14-18

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Slujba împăcării în evanghelia după Luca  -  SoundWords

 

   Evanghelia după Luca ne arată marele har al lui Dumnezeu, mai mult decât toate celelalte evanghelii. Acest har al lui Dumnezeu este destinat pentru toţi oamenii. Altfel decât evanghelia după Matei, evanghelia după Luca se adresează de aceea nu în primul rând iudeilor, ci tuturor oamenilor. Ea ne arată în mod deosebit natura umană a Domnului Isus şi cum a trăit El ca Om, de care Dumnezeu S-a bucurat.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Împăcarea lui Absalom  -  SoundWords

  

   2 Samuel 14.1-33

 

   Istoria împăcării lui Absalom, fiul lui David, în 2 Samuel 14 ne arată principii importante ale împăcării prin (1) elemente, pe care noi le regăsim la împăcarea noastră, prin (2) elemente, care acolo lipsesc, şi prin (3) contraste. Pentru aceasta vrem să studiem mai îndeaproape acest capitol.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Împăcarea tuturor lucrurilor  -  SoundWords

  

  • Împăcarea în legătură cu creaţia: Coloseni 1.16-23

  • Împăcarea în legătură cu Adunarea: Coloseni 1.18-22

  • A făcut pace: Coloseni 1.20

  • Împăcarea tuturor lucrurilor: Coloseni 1.20

  • Adorarea Urzitorului împăcării: Romani 5.8-11

  • Împăcaţi într-un trup: Efeseni 2.11-22

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Împăcarea  -  SoundWords

  

   Împăcarea

 

   În articolele anterioare ne-am ocupat cu partea negativă a împăcării, aceasta înseamnă, cu întrebarea: ce se întâmplă, dacă oamenii merg în veşnicie neîmpăcaţi? Am învăţat, că gândul referitor la o împăcare a tuturor oamenilor – oricât ar fi aceasta de dorit – nu este în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Însă noi vrem să ne gândim nu numai la consecinţele care decurg, dacă împăcarea este extinsă prea mult (aşa cum face învăţătura împăcării tuturor oamenilor), ci vrem să studiem şi partea pozitivă a împăcării: Ce este împăcarea în natura ei? Este foarte regretabil, dacă nu cunoaştem dimensiunea împăcării şi cât de mult ne-a ieşit Dumnezeu în întâmpinare în vrăjmăşia noastră faţă de El şi înstrăinarea noastră de El.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Învaţă Biblia despre o "împăcare generală"?  -  SoundWords

  

   Ce înseamnă „împăcarea generală”? Conform acestei învăţături Hristos nu a purtat numai păcatele credincioşilor, ci şi păcatele tuturor oamenilor; însă mulţi nu primesc oferta iertării păcatelor şi de aceea vor merge în pierzare.  Uneori se foloseşte în sprijinul acestor gânduri imaginea unui cec în alb, pe care Hristos l-ar fi dat fiecărui om, dar pe care nu fiecare om îl onorează. Adepţii „împăcării generale” nu sunt totdeauna adepţi ai împăcării tuturor oamenilor; ei cred pe deplin în pedeapsa veşnică. Invers, toţi adepţii împăcării tuturor oamenilor cred obligatoriu şi într-o „împăcare generală”, în afara de aceia care presupun că s-ar putea contribui cu ceva la mântuire (cu toate că ei niciodată nu s-ar exprima aşa!), prin faptul că porţi pedeapsa pentru propriile păcate.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Locuri din Biblie citate de adepţii împăcării generale  -  SoundWords

  

   Locuri din Biblie citate de adepţii împăcării tuturor oamenilor şi/sau de adepţii nimicirii generale

 

   Ce locuri din Biblie se folosesc pentru îndreptăţirea doctrinei împăcării tuturor oamenilor sau a doctrinei nimicirii generale? Vrem să studiem mai îndeaproape unele din aceste locuri. Adepţii împăcării tuturor oamenilor citează încă multe alte locuri din Biblie, pe care noi nu le putem studia aici.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Întrebare:  A predicat Hristos în împărăţia morţii? 1 Petru 3.18-20

 

1 Petru 3.18b-20: … fiind omorât în trup, dar făcut viu în Duhul, în care S-a şi dus şi a predicat duhurilor care sunt în închisoare, care fuseseră neascultătoare altădată, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se pregătea corabia în care puţini, adică opt suflete, au fost scăpaţi prin apă.

 

Citeşte răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

  "Împăcarea tuturor oamenilor"  - SoundWords

  

   Învaţă Biblia despre o împăcare a tuturor oamenilor?

 

   Adepţii împăcării tuturor oamenilor sunt de acord cu adepţii nimicirii generale în aceea, că cuvântul „veşnic” nu înseamnă întotdeauna nelimitare în timp. Cu toate acestea ei nu împărtăşesc ideea că sufletul va fi nimicit la sfârşit. După părerea adepţilor împăcării tuturor oamenilor după un timp mai lung sau mai scurt de judecată, în final toţi oamenii sunt împăcaţi cu Dumnezeu. Vrem să ne preocupăm cu această presupunere având la îndemână Cuvântul lui Dumnezeu.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  "Nimicirea generală"  - SoundWords

  

   Învaţă Biblia despre o nimicire generală?

 

   S-a terminat totul pentru oamenii necredincioşi odată cu moartea şi încetează ei să mai existe? Sau ei mai există un anumit timp şi după aceea vor fi mistuiţi prin focul iadului?

 

   Că odată cu moartea nu s-a terminat totul pentru cei necredincioşi, aceasta rezultă foarte clar din Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că pentru un cititor al Bibliei sincer şi fără idei preconcepute nu poate fi nici o îndoială. Deja un singur loc din Biblie este suficient să dovedească că odată cu moartea nu s-a terminat totul: „Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9.27).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Iniţiere în tema "împăcarea tuturor oamenilor"  - SoundWords

  

   Introducere

 

   „O, veşnicie, tu, cuvânt ce nu admiţi replică” – aşa începe o cunoscută cantată a lui Johann Sebastian Bach (BWS 20) după cântarea bisericească cu acelaşi nume a lui Johann Rist. Se pare că compozitorul cântării a înţeles profund în anul 1642, ce fel de cuvânt violent este noţiunea veşnicie – da, ce putere este inclusă în acest cuvânt.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Strigătul lui Hristos suferind: Psalm 22.1-3 - William John Hocking

 

Psalm 22.1-3: Dumnezeul Meu! Dumnezeul Meu! Pentru ce M-ai părăsit? Pentru ce stai departe de mântuirea Mea, de cuvintele geamătului Meu? Strig ziua, Dumnezeul Meu, şi nu-Mi răspunzi; strig şi noaptea, şi tot n-am odihnă. Totuşi Tu eşti sfânt, Tu, care locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cât preţuieşte mama ta pentru tine?  - Gen. Loc. Georg von Viebahn

  

   „A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1,11)

 

   Am citit de curând scrisoarea unei mame către fiul ei de 15 ani, care plecase într-un oraș străin ca să caute de lucru. Deci, scrisoarea suna cam așa: „Scumpul meu fiu! Dacă vei primi de lucru, vreau să-ți amintesc să-l privești întotdeauna ca pe al tău personal. Să nu începi, cum fac mulți băieți, să realizezi intenționat cât mai puțin posibil și să cauți curând un loc mai bine plătit, ci propune-ți să efectuezi cât mai mult posibil și fă-te astfel indispensabil patronului tău, încât să nu te poată concedia. Tu ai fost mereu un băiat bun cu mine și știu că nu te dai înapoi de la nici o muncă. Rămâi mereu loial în muncă; astfel Dumnezeu te va binecuvânta.”

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ce înseamnă învierea? Ioan 20.1-20 - J. B. Stoney

 

Cuprinsul

 

Introducere

1. Ce înseamnă învierea pentru Dumnezeu?

2. Ce înseamnă învierea pentru Hristos?

3. Ce atitudine are Dumnezeu pe baza învierii faţă de credincios?

4. Ce înseamnă învierea pentru credincios în relaţia lui cu Dumnezeu?

5. Ce înseamnă învierea pentru puterea răului?

6. Ce înseamnă învierea pentru creaţia întreagă?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Când s-a rupt perdeaua ...  - W. T. Turpin

  

   Matei 27.51,52: Şi iată, perdeaua Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis; şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Întrebare referitoare la siguranţa mântuirii:  Mai este vreo şansă pentru mine?

 

   Halo,

 

   Am 27 de ani şi sunt copilul unor părinţi credincioşi. După mulţi ani de creştinism cu inima împărţită mă chinuie tot mai mult întrebarea, dacă nu cumva sunt cu adevărat nemântuit. Am ajuns astăzi la un punct, că eu caut mântuirea în Domnul Isus, dar teama care o am este: caut eu cu adevărat mântuirea sau pur şi simplu îmi este frică că ajung în iad? În ultimul timp nu trece nici o zi în care să nu încerc să mă căiesc şi să rog pe Domnul pentru iertarea păcatelor mele.

 

Citeşte răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

   Cum reuşeşti să te laşi de păcat - James Butler Stoney

  

   1 Petru 4.1,2: Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup, a sfârşit-o cu păcatul; pentru ca în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  S-a sfârşit! - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   „S-a sfârşit!”

   În lucrarea, pe care Domnul a făcut-o la cruce, mai este o altă latură, care a umplut cu adâncă admiraţie pe toţi care s-au ocupat cu ea. Ne referim la ceea ce poetul exprimă prin cuvintele:

Înconjurat de întuneric

Lui Dumnezeu Te-ai dedicat.

Ai revelat a Ta iubire,

Când omul ură-a arătat.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Răspunsuri la întrebări (3): Bogăţia uitată  -  D. Schürmann / St. Isenberg

  

   22   Răspunsuri la întrebări

„Ia seama la tine însuţi şi la învăţătură."

1 Timotei 4.16

   22.25   Biserica (Adunarea) – o continuare a lui Israel?

 

   Întrebare: Dumneavoastră acordaţi o valoare foarte mare faptului că timpul Bisericii era o chestiune cu totul nouă. Nu se poate spune mai degrabă că Biserica este continuarea lui Israel sau „Israelul matur”?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Răspunsuri la întrebări (2): Bogăţia uitată  -  D. Schürmann / St. Isenberg

  

   22   Răspunsuri la întrebări

„Ia seama la tine însuţi şi la învăţătură."

1 Timotei 4.16

   22.14   Templul lui Dumnezeu în 2 Tesaloniceni 2.4

 

3 Nimeni să nu vă înşele în nici un fel, pentru că această zi nu va fi dacă nu va veni întâi lepădarea de credinţă şi nu va fi descoperit omul păcatului, fiul pieirii, 4 care se împotriveşte şi se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, încât el însuşi se aşază în templul lui Dumnezeu, prezentându-se pe sine că este Dumnezeu. (2 Tesaloniceni 2.3,4).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Răspunsuri la întrebări (1): Bogăţia uitată  -  D. Schürmann / St. Isenberg

  

   22   Răspunsuri la întrebări

„Ia seama la tine însuţi şi la învăţătură."

1 Timotei 4.16

   22.1   Ce înseamnă Matei 10.23?

 

Iar, când vă vor persecuta în cetatea aceasta, fugiţi în alta; pentru că, adevărat vă spun, nu veţi sfârşi cetăţile lui Israel, până când va veni Fiul Omului. (Matei 10.23).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Întrebare:  Dinozaurii şi Biblia - Au dinozaurii într-adevăr ceva misterios în ei?

 

Au dinozaurii într-adevăr ceva misterios în ei?

 

Dinozaurii sunt înconjurați de o undă de misticism. De unde vin? Cum s-au dezvoltat? Au trăit cu adevărat în urmă cu milioane de ani? Ce s-a întâmplat cu ei? Mai există și astăzi și a văzut vreo ființă omenească vreodată vreun dinozaur viu?

 

Citeşte răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

   Întrebare:  Au existat cu adevărat arca lui Noe şi potopul?

 

Arca lui Noe și marele potop sunt astăzi considerate de majoritatea creștinilor ca fiind o „poveste”. Ken Ham și Tim Lovett justifică relatarea din Scriptură despre judecata lui Dumnezeu asupra lumii de dinaintea potopului.

Relatarea despre Noe și arcă este unul dintre cele mai cunoscute evenimente din istoria omenirii. Din nefericire, de multe ori este privit, ca și alte relatări din Biblie, ca o simplă poveste.

 

Citeşte răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

    Ziua Domnului  -  D. Schürmann / St. Isenberg

  

   21   Ziua Domnului

„Saltă de bucurie, fiică a Sionului! Strigă de veselie, Israele!

Bucură-te şi veseleşte-te din toată inima, fiică a Ierusalimului!

Domnul a îndepărtat judecăţile tale, a alungat pe vrăjmaşul tău.

Împăratul lui Israel, Domnul, este în mijlocul tău.”

Ţefania 3.14,15

 

 

   21.1   Nu este o zi de 24 de ore

 

   Prin cuvântul „ziuă” în Scriptură se poate înţelege o zi de 24 de ore, dar şi o epocă sau caracterul moral al unei epoci. Ultimele două feluri de folosire ale acestui cuvânt aproape nu se întâlnesc în limbajul obişnuit de astăzi.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Întrebări şi comentarii referitoare la momentul învierii  -  D. Schürmann / St. Isenberg

  

   20   Întrebări şi comentarii referitoare la momentul învierii

„Adevărat, adevărat vă spun că cine aude cuvântul Meu

şi crede în Cel care M-a trimis are viaţă eternă şi nu vine

la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.

… şi vor ieşi; cei care au făcut cele bune, spre învierea vieţii,

şi cei care au făcut cele rele, spre învierea judecăţii.

Ioan 5.24,29

   ...

 

   20.1   Este vorba în Apocalipsa 20 de Împărăţia de o mie de ani?

 

   În locul acesta dispensaţionaliştii pot arăta o dată mai mult, că reproşul, că ei nu ar interpreta Scriptura în contextul ei întreg, nu este justificabil. Este într-adevăr greu să găseşti numai în Apocalipsa 20.1-6 o dovadă pentru o Împărăţie a păcii de o mie de ani.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Întrebare:  Ce înseamnă să fii mântuit?

 

Îți spun oamenii că trebuie să fii mântuit? Dar tu simți aceasta așa, ca și când ți s-ar spune numai jumătate din adevăr?

Ești și tu ca mine? Pe mine mă obosește dacă stau în mijlocul a ceva ca o poveste, ca un show sau ceva asemănător și mă întreb despre ce este vorba, de fapt. Mă gândesc că toți oamenii simt în felul acesta când aud pentru prima oară despre Isus. În trecutul meu am auzit declarații ca:

Veste bună! Veste bună! Așa vei fi mântuit: crede în Isus!

Eu mă gândeam: „Mântuit din de ce? Care Isus?” Evident că lipsea ceva în modul de a proceda, pe care îl foloseau cu mine acești creștini bine intenționați și prin urmare este important să învățăm să fim martori mai buni.

 

Citeşte răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

   Întrebare:  Soţia lui Cain - Cine era ea?

 

Nu este ea femeia din istorie despre care se vorbește cel mai mult?

    Nu-i cunoaștem nici măcar numele și totuși, în 1925, în renumitul proces împotriva profesorului de biologie, John Thomas Scopes, a fost adusă în discuție prin aceea că statul Tennessee l-a învinovățit pe domnul Scopes că ar fi predat Evoluționismul și astfel ar fi încălcat una din legile statului. Soția lui Cain a fost amintită, de asemenea, în filmele „Inherit the Wind”[1] și „Contact”[2] și de sute de ani a fost luată ca temă de discuție în multe țări de pe pământ.


[1] Ecranizarea de la Hollywood a celebrului proces împotriva lui Scopes. Ham, Ken. 1996. ‘The Wrong Way Round!’ Creation ex nihilo. Vol. 18(3), p. 38-41. Menton, David. 1997. ‘Inherit the Wind: An Historical Analysis’. Creation ex nihilo. Vol. 19(1), p. 35-38.

 

[2] Film de Robert Zemeckis, lansat în 11. Juli 1997 de Warner Bros, după cartea cu același nume, „Contact” de Carl Sagan, 1985, Pocket Books, New York.

 

Citeşte răspunsul   DOWNLOAD (PDF)