...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

  Reactualizat: 06.03.2021 

Home  
 
   ... când a venit ISUS în casa mea  -  William McDonald

  

   Publicăm acest articol deoarece într-un mod spiritual el arată clar asemănarea tot mai mult cu lumea a creştinilor evanghelici şi îndeamnă la un devotament faţă de Domnul Isus cu inima neîmpărţită.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  10. "Efata!" - Eberhard Platte

  

   Cum vorbeşte Isus cu un surdomut

   Marcu 7.31-37

 

„Şi, plecând din nou din ţinuturile Tirului şi ale Sidonului, a venit lângă Marea Galileii, prin mijlocul ţinuturilor Decapolei. Şi I-au adus un surd care nu putea vorbi bine şi L-au rugat să-Şi pună mâna peste el. Şi, luându-l deoparte din mulţime …” (Marcu 7.31-33).

 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu Dumnezeu şi să-l elibereze de toate celelalte legături – şi de muţenie!

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  9. Important este să fii sănătos? - Eberhard Platte

  

   Cum Isus eliberează pe un om de autocompătimire

   Ioan 5.1-16

 

„Isus, văzându-l zăcând şi ştiind că era de mult timp aşa, i-a spus: «Vrei să fii sănătos?»” (Ioan 5.6).

 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu Dumnezeu şi să-l elibereze de toate celelalte legături – şi de autocompătimire!

 

   Babsy mă priveşte chinuită. Cufundată adânc în perina groasă a spitalului, legată la aparatele cu semnale luminoase intermitente şi la punga cu perfuzii care picură încet, toate acestea îmi oferă o imagine de compătimit. „Dumnezeu m-a zdrobit. Ce am făcut, că îmi merge aşa de rău? M-a uitat Dumnezeu? Aş dori să mor şi să treacă totul …” – Cuvintele îmi rămân înţepenite în gât. Îmi propusesem s-o mângâi cu un cuvânt din Psalmi şi să mă rog cu ea. Dar ea îşi varsă inima, dă vina pe Dumnezeu şi se plânge de toată nenorocirea ei. Ce să mai spui în acest caz, atunci când stai sănătos alături de patul de boală?

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  8. Banii şi cariera nu sunt totul! - Eberhard Platte

  

   Cum Isus schimbă total viaţa unui om

   Luca 19.1-10

 

„Şi iată un om chemat cu numele Zacheu: şi el era şef al vameşilor, şi era bogat. Şi căuta să-L vadă pe Isus, cine este” (Luca 19).

 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu Dumnezeu şi să-l elibereze de toate celelalte legături – şi de lăcomie!

 

   Costumul bărbătesc cu dungi subţiri bine îngrijit, servieta pentru acte obligatorie şi iPhone la urechi îl trădează ca manager stresat. Cu pas grăbit se opreşte direct înaintea mea. Întrebător priveşte în jur, ca să înţeleagă situaţia: pe piaţa oraşului, pe care tocmai voia s-o traverseze, noi am pus scaune şi mese înaintea microbuzului de misiune. Unii din conlucrătorii noştri sunt cufundaţi în discuţii interesante. „Ce faceţi dumneavoastră aici? Cine sunteţi şi ce vreţi?”, vrea el să ştie imediat. „Noi vrem să discutăm cu oameni ca dumneavoastră”, este răspunsul meu la fel de scurt. – „Despre ce?” – „Ştiţi dumneavoastră cum puteţi veni într-o legătură adevărată cu Dumnezeu?” – El rămâne uimit, mă priveşte scurt şi privirea lui se pierde undeva în depărtare.

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  7. O întâlnire aducătoare de vindecare - Eberhard Platte

  

   Cum Isus deschide ochii unui om

   Luca 18.31-43; Marcu 10.46; Matei 20.29

 

„Şi a fost că, pe când Se apropia El de Ierihon, un om şedea lângă drum, cerşind. Şi, când a auzit mulţimea trecând, a întrebat ce să fie aceasta. Şi i-au spus că trece Isus Nazarineanul” (Luca 18.35-37).

 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu Dumnezeu şi să-l elibereze de toate celelalte legături – şi de orbirea spirituală!

 

   Telefonul sună: „Te rog, vino imediat! Nu mai pot rezista! Trebuie chiar astăzi să mă întorc la Dumnezeu, altfel voi merge în pierzare!” – „Dar, nu se poate, eu nu pot veni acum la tine, am casa plină cu oaspeţi”, am replicat eu. Gunter este total deznădăjduit: „Dar, tu trebuie să vii! Nu ştiu ce să mă fac!” – Aceasta a avut loc după ce cu o zi înainte într-o discuţie cu Gunter i s-a pus întrebarea dacă el ştie unde va merge dacă în noaptea aceasta ar muri. Eu mă scuz la oaspeţii mei. Un suflet omenesc este mai important decât o sărbătoare frumoasă.

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  6. Un eveniment deosebit de penibil - Eberhard Platte

  

   Cum Isus devine centrul atenţiei

   Ioan 2.1-11

 

„Şi a treia zi a avut loc o nuntă în Cana din Galileea şi mama lui Isus era acolo. Şi au fost invitaţi şi Isus şi ucenicii Săi la nuntă” (Ioan 2.1-2).

 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu Dumnezeu şi să-l elibereze de toate celelalte legături – mai ales când Dumnezeu este numai o imagine marginală în viaţă!

 

   „Desigur, o predică scurtă şi clară ar trebui să fie. Dar nu o face prea lungă. Tu ştii, am invitat pe unii colegi de serviciu, care nu au a face cu credinţa. Deci nu vorbi prea mult despre Isus, ci fă-o mai simplu şi puţin mai plăcut. Mă înţelegi?” Phil mă priveşte implorator, ca să-mi arate clar că eu nu trebuie să-l blamez înaintea colegilor lui …

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

   Fiul lui Dumnezeu - Näher zu Dir

  

  Verset călăuzitor: Ioan 1.34

 

   „Şi eu am văzut lucrul acesta şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1.34)

 

   În toate scrierile apostolului Ioan, Domnul Isus ne este prezentat ca Fiul lui Dumnezeu.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Transfigurarea pe munte - Botschafter

  

  Versete călăuzitoare: Matei 16.28-17.8; Marcu 9.1-8; Luca 9.27-36

 

   Ceea ce acum trebuie să ne atragă privirea în mod deosebit este că Moise şi Ilie sunt văzuţi împreună cu Isus în aceeaşi glorie. Despre Domnul citim: „şi [El] a fost transfigurat înaintea lor şi hainele Lui au devenit strălucitoare, foarte albe, aşa cum nici un înălbitor de pe pământ nu poate înălbi” (Marcu 9.3). În Luca 9.30,31 citim că Moise şi Ilie au fost văzuţi cu El în aceeaşi glorie, în timp ce cei trei ucenici, care erau de faţă, au văzut într-adevăr gloria, însă ei nu au avut parte de ea („Şi, iată, vorbeau cu El doi bărbaţi, care erau Moise şi Ilie, care, arătându-se în glorie, …”; Luca 9.30,31). Găsim aici deci o prezentare a ceea ce va avea loc cândva în Împărăţia lui Hristos. Moise este imaginea tuturor credincioşilor, care vor fi murit înainte de venirea lui Isus, Ilie dimpotrivă este imaginea acelor credincioşi care vor fi luaţi în cer fără să moară, în timp ce ucenicii reprezintă pe acei credincioşi care vor locui pe pământ în timpul domniei lui Hristos în Împărăţia de o mie de ani şi care vor vedea gloria lui Hristos şi a sfinţilor glorificaţi, dar nu vor avea parte de ea. Sfinţii glorificaţi vor avea parte împreună cu Domnul de aceeaşi glorie.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Predestinare dublă în epistola către Romani? - Rudolf Brockhaus

  

  Versete călăuzitoare: Romani 9.14-24

 

   Omul, raţiunea carnală, întreabă: Dacă Dumnezeu din doi oameni la fel de păcătoşi salvează pe unul şi pe celălalt îl lasă să se piardă, nu acţionează El atunci nedrept? Întrebarea în sine dovedeşte deja aroganţa inimii omeneşti, prin aceea că ea îşi revendică dreptul pentru om de a putea evalua şi judeca pe Dumnezeu, în loc să se lase evaluat de El şi să se supună judecăţii Lui. Nu poate fi altfel: de îndată ce eu pun la îndoială autoritatea suverană a lui Dumnezeu, eu devin criticul şi judecătorul lui Dumnezeu. Nu El judecă, ci eu judec. Gândirea naturală a omului se ridică de fapt împotriva unui adevăr care rezultă tocmai din natura divină, se întemeiază pe ea. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, El trebuie să fie suveran în tot ce face. Orice învăţătură, care tăgăduieşte maiestatea absolută a lui Dumnezeu sau vrea să-L prezinte ca fiind indiferent faţă de păcatul şi nenorocirea omului, este împotriva adevărului şi nedemnă de Dumnezeu.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ce este "taina"? - Norman Anderson

  

  Versete călăuzitoare: Efeseni 3.1-10

 

   Este important să ştim ce este taina: ea este revelarea nespus de mare a perioadei actuale. Perioada aceasta a început odată cu coborârea Duhului Sfânt prin Domnul nostru Isus Hristos, Omul înviat, în ziua de Rusalii (Faptele apostolilor 2). Ea va înceta când Domnul Isus va reveni să răpească la Sine pe ai Săi.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Duci tu o "viaţă dublă"?  -  Algernon James Pollock

  

   Verset călăuzitor: Galateni 6.7

 

   Poate un creştin credincios să trăiască o viaţă dublă? Cu regret este nu numai imposibil, ci realmente mulţi creştini credincioşi trăiesc o viaţă dublă, în mod deosebit tinerii. Sunt mulţi tineri care fără îndoială sunt copii ai lui Dumnezeu, care până acum posedă numai o profunzime redusă a lucrării lui Dumnezeu în ei. Aceştia sunt în pericol să ducă o viaţă dublă.

 

   Ce înseamnă să duci o viaţă dublă?, s-ar putea întreba. Deci, cei care cred au două naturi. Una este carnea, răul de nedescris, care poate face numai rău; cealaltă natură este natura nouă, şi orice dorinţă a acestei naturi descinde din Dumnezeu şi este orientată spre sfinţenie şi adevăr.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Sunt credincioşii Vechiului Testament copii ai lui Dumnezeu? - Roy A. Huebner

  

   Versete călăuzitoare: Ioan 11.52,53; 1.12; Romani 9.7,8; Galateni 4.1-7

 

   Remarca redacţiei

   În acest articol scurt sunt citate unele pasaje din Biblie care arată clar că credincioşii Vechiului Testament sunt copii ai lui Dumnezeu.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cine ar trebui să conducă o Adunare/Biserică? Ce spune Biblia? - Stanley Bruce Anstey

  

   S-ar putea pune întrebarea: „Dacă trebuie să venim la strângerile laolaltă aşa cum s-a recomandat în capitolul anterior („Unde să merg? Care drum bisericesc este cel corect?), cine ar trebui atunci să conducă această Adunare?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Unde să merg? Care drum bisericesc este cel corect? - Stanley Bruce Anstey

  

   După ce cineva a constat că el se află într-o Biserică în care sunt foarte multe rânduieli stabilite de oameni, şi el s-a despărţit de această comunitate, probabil el se întreabă: „Unde să merg?”

 

   Dacă privim toate numele şi sciziunile din creştinătatea zdruncinată, aceasta este realmente o întrebare derutantă. Însă noi răspundem fără ezitare: Adresează-te lui „Dumnezeu şi Cuvântului harului Său” (Faptele apostolilor 20.32)! Noi trebuie să căutăm gândurile lui Dumnezeu în Cuvântul Său. Dacă toţi sunt una în a recunoaşte că Cuvântul lui Dumnezeu este ghidul pentru creştin, atunci trebuie să privim în Cuvântul Său, ca să găsim ordinea conform Scripturii pentru părtăşia creştină, în care noi ar trebui să fim conform voii Sale. De aceea întrebăm: „În care Biserică să intru conform Cuvântului lui Dumnezeu?” Deci, nicidecum într-una, căci Cuvântul lui Dumnezeu nu vorbeşte de ataşarea de vreo anumită Biserică! Răspunsul este deci clar: „Nicidecum eu nu pot aparţine unei biserici confesionale, căci prin aceasta m-aş aşeza într-o poziţie, într-un loc în care Cuvântul lui Dumnezeu nu m-a aşezat!”

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Predestinarea- Pentru ce? - Dirk Schürmann

 

   Tema, pe care vrem s-o studiem în articolul acesta, este foarte importantă pentru inima credinciosului. Probabil noi suntem familiarizaţi din cea mai fragedă tinereţe cu adevărul despre predestinare şi nu mai simţim ce înseamnă el de fapt pentru noi.

 

   Nu este ceva copleşitor şi aproape de neînţeles că Dumnezeu S-a gândit la mine personal? Căci eu sunt numai o fiinţă mică, neînsemnată din ţărână şi pe lângă aceasta am ajuns în păcat şi vrăjmăşie faţă de Dumnezeu (compară cu Romani 8.5-10). Dumnezeu S-a gândit deja la mine chiar înainte de întemeierea lumii, deci în veşnicia trecută; El a prevăzut pentru mine binecuvântări, cum nu ar putea fi mai mari, şi a planificat pentru mine un loc în apropierea Sa, aşa cum el nu ar putea fi mai înalt şi mai aproape (compară cu Efeseni 1)!

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Încrederea  -  Botschafter des Heils in Christo

  

   Încrederea

 

   „Încredere” – ce cuvânt scump, familiar! Cât de frumoasă este încrederea liniștită, netulburată între mamă și copil, între soț și soție, între prieten și prieten, și relația sufletească a credinciosului cu Dumnezeul și Tatăl său în Hristos Isus, Domnul său, care depășește în strălucire cu mult toate acestea! În vremea aceasta serioasă de neliniște, să călătorim spre casa Tatălui de mână cu un Tată credincios, puternic, sub protecția ochiului Său vigilent și în îngrijirea inimii Sale iubitoare, delicate, în toată liniștea, în pace adâncă – ne putem imagina ceva mai plăcut?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Jugul nepotrivit  -  Charles Haddon Mackintosh

  

   Versete călăuzitoare: 2 Corinteni 6.14-18

 

   Printre numeroasele piedici care stau în calea unei consacrări totale a inimii pentru Hristos, de cele mai multe ori „jugul nepotrivit” ocupă un loc foarte proeminent. Putem privi jugul nepotrivit” sub patru aspecte diferite. Există un jug nepotrivit în căsătorie, un jug nepotrivit în parteneriatul în afaceri, un jug nepotrivit religios și un jug nepotrivit în filantropia generală. Unii sunt înclinați să încadreze jugul din 2 Corinteni 6.14 în prima categorie; dar apostolul nu face o astfel de îngrădire. El spune numai: Nu vă înjugați nepotrivit cu cei necredincioși”; el nu descrie mai îndeaproape caracterul sau subiectul acelui jug, și de aceea suntem îndreptăţiţi să folosim locul acesta în sens mai larg, în timp ce aplicăm severitatea lui direct la orice formă de jug nepotrivit

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  5. Primul ajutor sau al doilea ajutor? - Eberhard Platte

  

   Cum răsplăteşte Isus credinţa a cinci prieteni

   Luca 5.17-26; Matei 9.1-8; Marcu 2.1-12

 

„Şi a fost că, într-una din zile, El îi învăţa: şi stăteau jos nişte farisei şi învăţători ai legii, care veniseră din toate satele Galileii şi Iudeii şi din Ierusalim; şi puterea Domnului era acolo ca să-i vindece” (Luca 5.17).

 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu Dumnezeu şi să-l eliberezi de toate celelalte legături – şi de păcate!

 

   Imaginează-ţi că cineva desface acoperişul casei tale, în timp ce tu ai casa plină de oaspeţi proeminenţi. Cine va suporta pagubele, cine va prelua răspunderea pentru scandal? Un subiect de discuţie pentru mass media!

   Întrebarea 1: Cum ai reacţiona tu, dacă ai fi stăpânul casei? Cum ai reacţiona dacă ai fi unul din oaspeţi? Cum ai reacţiona dacă ai fi un prieten al celui paralizat?

   Întrebarea a 2-a: Ai încercat vreodată să transporţi un om cu targa până la etajul întâi sau să-l transporţi cu căruciorul cu rotile la mansardă?

   Întrebarea a 3-a: Te-ai întrebat vreodată de ce este aşa de greu să înaintezi cu un vehicul de ambulanţă pe o stradă cu ambuteiaj sau ca sanitar printr-o mulţime de oameni?

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  4. Sănătate molipsitoare? - Eberhard Platte

  

   Cum Isus ia pe cineva de pe margine

   Marcu 1.40-45; Matei 8.1-4; Luca 5.12-16

 

„Şi a venit la El un lepros, rugându-L şi îngenunchind înaintea Lui şi spunându-I: «Dacă vrei poţi să mă curăţeşti»” (Marcu 1.40)

 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu Dumnezeu şi să-l eliberezi de toate celelalte legături – şi din marginalizare şi izolare!

 

   Ce întâmplare dramatică! Conform legii iudaice bolnavul acesta trebuia să strige de departe „Necurat! Necurat!”, ca să atenţioneze pe alţii de o contaminare. Leproşii trebuiau să fie în carantină departe de localităţi; ei erau excluşi de la toate întrunirile sociale, culturale şi religioase. Nici un fel de contact, nici un fel de atingere, nici o îmbrăţişare, nici un sărut de dragoste, nici o dare de mână, nici o bătaie pe umăr! Nici o vizitare a serviciilor divine în Templul de la Ierusalim sau vizitarea unei sinagogi! Nici o participare la vreuna din sărbătorile iudaice. Nici o sărbătoare în familie. Despărţit de soţie şi de copii! Şi nici o şansă de însănătoşire sau o perspectivă de vindecare! Ce stare lipsită de speranţă, ce nenorocire caracteriza situaţia acestui bolnav!

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 12 - Partea a 2-a: Isus, Marele Păstor al oilor (Evrei 13.17-25) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 12b: Isus, Marele Păstor al oilor (Evrei 13.17-25)

 

   Epistola către Evrei se încheie cu îndemnuri practice, dorinţe de binecuvântare şi salutări. De altfel versetele 17-21 se leagă de versetele 12-16, unde noi găsim unele însuşiri ale poporului nou-testamental al lui Dumnezeu:

 

- un popor „sfinţit” prin sângele lui Hristos (versetul 12),

- un popor unit practic cu Hristos, care în afara „taberei” poartă ocara Lui (versetul 13),

- un popor de străini, în călătorie spre cetatea viitoare (versetul 14),

- un popor de închinători, care aduc permanent lui Dumnezeu jertfe de laudă (versetul 15),

- un popor de oameni care fac bine unii altora şi împart bunurile lor între ei (versetul 16).

 

   La aceasta se adaugă patru însuşiri importante, care caracterizează pe adevăratul popor al lui Dumnezeu „din afara taberei”: ...

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 12 - Partea 1: Isus ne conduce în afara taberei (Evrei 13.8-16) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 12a: Isus ne conduce în afara taberei (Evrei 13.8-16)

 

   Versetul 8 stă aici pe de o parte ca încheiere a celor prezentate anterior şi pe de altă parte ca punct de plecare strălucitor a părţii de încheiere a epistolei către Evrei. În toate încercările, încurcăturile şi dezavantajările una este sigur, că Isus Hristos este acelaşi. Compară versetul 7 şi 8:

 

- Conducătorii pleacă înaintea noastră, dar Isus Hristos rămâne tot timpul;

- Conducătorii ne vestesc Cuvântul, însă Isus Hristos este împlinirea Cuvântului;

- Conducătorii trăiesc prin credinţă, însă Isus Hristos este ţelul final al credinţei.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Criza CORONA: Un apel la întoarcere la Dumnezeu - Dr. teolog Lothar Gassmann; Dr. med. Peter Beck; Reiner Wörz

 

   Virulenţa şi agresivitatea infecţiilor virale sunt inexplicabile. Ea se răspândeşte pe pământ ca un tsunami, în mai puţin de câteva luni au fost cuprinse mai mult de 180 de ţări. La început s-au clătinat structurile cunoscute precum viaţa de fiecare zi, economia, cultura, sportul, după aceea ele s-au prăbuşit. Este posibil ca înapoia acestui caracter inexplicabil să stea Dumnezeu?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   "Când [Moise] s-a făcut mare"  -  Algernon James Pollock

  

   Versete călăuzitoare: Evrei 11.24-27

 

   Nu există nici o altă perioadă din viaţă, care să fie umplută până la refuz cu posibilităţi pentru bine sau rău, decât timpul „când noi ne-am făcut mari”. Ca şi copii avem pe alţii care decid asupra noastră şi partea noastră este să ascultăm de părinţi şi de învăţători. Dar când am ajuns la o anumită vârstă, atunci vine timpul în care responsabilitatea stă pe umerii noştri proprii. Este timpul în care fiecare face alegerea pentru ceea ce formează sau distruge viaţa.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Slujire: Fiecare dar este dat spre folosul altora - Sydney Long Jacob

 

   Cine a citit articolul lui R.A. Huebner despre slujirea în Adunare (Biserică) („Unele gânduri scurte referitoare la slujirea în Adunare”), probabil se va gândi acum: Deci, dacă toate acestea sunt aşa de grele şi există pericolul să „procedezi fals”, adică, fără să ai o misiune din partea lui Dumnezeu, atunci stau mai bine liniştit, căci atunci nu pot face nimic fals. – Că aceasta nu este reacţia corectă o arată clar S.L. Jacob în articolul care urmează: nu mergem noi uneori fără să fi fost trimişi? Desigur, şi aceasta este foarte serios. Dar să nu mergem, când suntem trimişi, este de asemenea foarte serios; aşa a fost la Iona. Să nu acţionăm, atunci când Dumnezeu ne dă mijloacele pentru aceasta, este foarte grav; aşa au acţionat robii care au învelit talanţi în ştergar. Fiecare dar este dat spre folosul altuia, noi nu am primit nimic spre satisfacerea proprie. Dacă nu facem parte altora, ceea ce am primit devine fără valoare; dar dacă este dat mai departe, atunci se va dubla în curând.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Întrebări şi răspunsuri despre social media - Autor necunoscut

 

   „Năzuieşti tu să-L glorifici pe Dumnezeu prin social media?” Această întrebare de bază se poate pune în fiecare situaţie din viaţă, căci noi am fost creaţi ca să glorificăm pe Dumnezeu (Isaia 43.7). Dacă ne abatem de la ţelul vieţii noastre, pe care Dumnezeu l-a prevăzut pentru noi, atunci ne îndepărtăm foarte repede de ceea ce Dumnezeu vrea de la noi.

   Întrebările care urmează cercetează anumite posibilităţi concrete, pentru ca noi să putem glorifica pe Dumnezeu prin social media. Ele vor fi un etalon bun pentru întrebarea: Cum sunt favorizate, respectiv împiedicate creşterea ta spirituală şi ţelul tău în a glorifica pe Dumnezeu, dacă tu foloseşti social media?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Semănătură şi cules - Stanley Bruce Anstey

 

   Versete călăuzitoare: Galateni 6.7-9

 

   În căile de guvernare ale lui Dumnezeu există ceva asemănător cu semănatul şi recoltatul. Dumnezeu are nu numai măsuri de educare, pentru a mustra pe poporul Său, ci El exercită (într-un sens practic) şi favoruri corespunzătoare guvernării, dacă credincioşii fac binele. De aceea semănatul şi culesul au atât un rezultat pozitiv cât şi unul negativ. Versetele acestea sunt înţelese în mod obişnuit ca atenţionare, însă Pavel vorbeşte despre guvernarea lui Dumnezeu într-un sens pozitiv. El ne încurajează, să semănăm pentru Duhul, căci cu siguranţă noi vom recolta în sens pozitiv.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Frângerea pâinii într-o Adunare străină: Este posibil aceasta?  - Stanley Bruce Anstey

 

   Cum se face că cineva vine într-o adunare de creştini, pe care el nicidecum nu o cunoaşte, şi insistă să aibă voie să frângă pâinea? Cum poate el insista să frângă pâinea într-un loc despre care el nu ştie ce [învăţătură] este acolo sau ce se practică acolo?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O chemare la separare - Stanley Bruce Anstey

  

   Într-adevăr noi nu suntem chemaţi să aducem în ordine încurcătura din mărturia creştină, însă suntem chemaţi să ne corectăm pe noi înşine cu privire la această mărturie. Apostolul Pavel descrie abaterea în mărturia creştină ca fiind aşa de confuză, că numai Domnul este Cel care poate spune cine este corect şi cine nu este. Pavel continuă şi spune că responsabilitatea noastră în toată chestiunea constă în a ne separa de ceea ce ştim că este fals şi incompatibil cu adevărul Scripturii: „Oricine rosteşte Numele Domnului să se depărteze de nedreptate!” (2 Timotei 2.19).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Scrisori cu răspunsuri la diferite întrebări - James Butler Stoney

 

   O culegere de scrisori ale lui J.B. Stoney referitoare la următoarele teme: succes în slujire şi acceptarea voii lui Dumnezeu! - despre comportarea corectă cu banii, chiar şi în cazul donaţiilor - interesul principal al lui Hristos - inima rămăşiţei - slujitorul trebuie să fie despărţit, dacă el vrea să conducă pe alţii la despărţire - partenerul de căsnicie, nici un obstacol în slujire.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  A fi creştin - James Butler Stoney

 

   Versete călăuzitoare: Coloseni 3.2; Galateni 2.20

 

   Un credincios, care într-adevăr se bucură de mântuirea lui, dar care face progrese mici dincolo de lucrarea lui Hristos făcută la cruce, nu şi-a găsit încă cu adevărat locul în Adunarea lui Isus Hristos şi ca urmare nu are nici cunoştinţă despre gândurile actuale ale lui Hristos şi interesele Lui pe pământul acesta, ci el rămâne legat de un sistem bisericesc exterior, vizibil şi este preocupat cu rânduielile şi organizaţiile lui.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a IX-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - O umblare curată (Evrei 13.1-7) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

   Intercalare: Sângele care vorbeşte despre lucruri mai bune (Evrei 12.12-13.7)

1. Urmărirea sfinţirii (Evrei 12.12-17)

2. Intrarea în lucrurile mai bune (Evrei 12.18-29)

3. O umblare curată (Evrei 13.1-7)

    

   3. O umblare curată (Evrei 13.1-7)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a VIII-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - Intrarea în lucrurile mai bune (Evrei 12.18-29) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

   Intercalare: Sângele care vorbeşte despre lucruri mai bune (Evrei 12.12-13.7)

1. Urmărirea sfinţirii (Evrei 12.12-17)

2. Intrarea în lucrurile mai bune (Evrei 12.18-29)

3. O umblare curată (Evrei 13.1-7)

 

   2. Intrarea în lucrurile mai bune (Evrei 12.18-29)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a VII-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - Urmărirea sfinţirii (Evrei 12.12-17) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

   Intercalare: Sângele care vorbeşte despre lucruri mai bune (Evrei 12.12-13.7)

1. Urmărirea sfinţirii (Evrei 12.12-17)

2. Intrarea în lucrurile mai bune (Evrei 12.18-29)

3. O umblare curată (Evrei 13.1-7)

 

   1. Urmărirea sfinţirii (Evrei 12.12-17)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Evanghelia fără Adunare (Biserică) - James Butler Stoney

 

   Articolul acesta se ocupă cu tema importantă, că la vestirea Evangheliei nu este suficient să se aibă ca ţel salvarea oamenilor de la iad.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Depinde de ceea ce eşti şi nu de ceea ce spui - James Butler Stoney

 

   Versete călăuzitoare: Efeseni 5.8; Matei 6.22,23

 

   Să ne gândim că mai mult contează ce este un slujitor decât ceea ce spune el; căci dacă este ceva întunecos la el, aceasta va face slujirea lui să fie lipsită de putere şi lui personal îi va produce pagubă. El nu are voie să aibă „părţi întunecate”. Cuvintele unui slujitor pot influenţa pe alţii numai în măsura în care ele au avut influenţă asupra lui însuşi. Viaţa lui trebuie să dea mărturie înaintea tuturor despre adevărul pe care el îl propovăduieşte. De asemenea el trebuie să ţină minte că aceia care s-au convertit prin el au primit o oarecare amprentă de la tatăl lor spiritual. S-ar putea să fi capabil să expui adevărul, deoarece l-ai studiat; dar cine este stăpânit de adevărul însuşi, îl prezintă viu.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Mâini sfinte - primul lucru important la rugăciune  - James Butler Stoney

 

   Este bine să fie amânate acţiunile de disciplinare?

 

   Dacă a avut loc o acţiune de neascultare faţă de Duhul Sfânt, atunci nu poţi spera în ajutorul lui Dumnezeu până când nu s-a luat atitudine faţă de această acţiune.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Adunarea (Biserica) în timpul Împrăţiei de o mie de ani - Hamilton Smith

 

   Versete călăuzitoare: Apocalipsa 21-22

 

   Ce este cu Adunarea (Biserica) în timpul Împărăţiei de o mie de ani? Nu a fost ea răpită deja cu mult timp înainte? Nu este locul ei în cer? Ce mai are ea atunci a face cu Împărăţia de o mie de ani de pe pământ?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Bogăţiile tainei - Hamilton Smith

 

   Versete călăuzitoare: Efeseni 3.1-11

 

   Trăim într-un timp marcat de toate acele probleme de care sunt caracterizate ultimele zile, conform atenţionărilor Scripturii. Cu toate acestea harul lui Dumnezeu ne-a hărăzit ca în aceste timpuri grele să regăsim adevărul măreţ despre taina relaţiei între Hristos şi Adunarea (Biserica) Sa.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Domnul este Păzitorul meu - Hamilton Smith

 

   Versete călăuzitoare: Psalmul 121

 

   În acest psalm deosebit de frumos avem experienţele unui credincios care în mijlocul încercărilor îşi găseşte sprijinul şi sursa de ajutor infailibilă în Domnul. Primul verset este o întrebare: "Îmi ridic ochii spre munţi; de unde îmi va veni ajutorul?" (Psalmul 121.1) Cel temător de Dumnezeu se vede în mijlocul încercărilor şi greutăţilor, însă el îşi dă seama că el nu are nicio putere în sine însuşi pentru a ieşi biruitor în împrejurări. El are nevoie de „ajutor”.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   O turmă, un Păstor  - Hamilton Smith

 

   Versete călăuzitoare: Ioan 10.1-15

 

   În versetele acestea Domnul ne este prezentat ca "Păstorul oilor" care scoate oile Sale dintr-o religie pământească; "Păstorul cel bun" care îngrijeşte cu dragoste de oile Sale şi ca "un singur Păstor" care uneşte toate oile într-o singură turmă. Cât de mult Îşi doreşte El să vadă turma Sa despărţită de sistemele religioase stricate, supusă numai Lui şi făcută una cu El! Acesta este tabloul minunat pe care Domnul îl picteazăaici despre creştinătate.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a VI-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - Încercarea credinţei (Evrei 12.4-11) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

C 2.6 Încercarea credinţei (Evrei 12.4-11)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a V-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - Alergarea credinţei (Evrei 11.39-12.3) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

C 2.5 Alergarea credinţei (Evrei 11.39-12.3)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a IV-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - Energia credinţei (Evrei 11.23-38) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

C 2.4 Energia credinţei (Evrei 11.23-38)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  3. Vesta albă şi conştiinţa rea? - Eberhard Platte

  

   Cum Isus îi determină pe oameni să ia o decizie

   Marcu 10.17-34; Matei 19.16-30; Luca 18.18-30

 

„Şi, pe când ieşea la drum, un om a alergat la El şi, îngenunchind înaintea Lui, Îl întreba: «Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?»” (Marcu 10.17).

 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu Dumnezeu şi să-l eliberezi de toate celelalte legături – şi de lipsa de spirit autocritic!

 

   Care mamă nu ar vrea cu plăcere să aibă ca viitor ginere un astfel de tânăr cu cel mai bun caracter şi înfăţişare frumoasă? Care biserică nu-şi doreşte un astfel de urmaş în rândurile ei cu origine excelentă şi perspective de viitor strălucitoare, cu relaţii bune la nivelul de conducere şi influenţă mare în societate? Un VIP (very important person), ca să zicem aşa, un Yuppie, un om cu o biografie fără cusur şi cu maniere bune, pe lângă aceasta religios-conservativ, un păzitor al tradiţiilor bune. ...

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  2. Apă din fântână sau apă din izvor? - Eberhard Platte

  

   Cum potoleşte Isus setea vieţii

   Ioan 4.1-12

 

   „Şi trebuia ca El să treacă prin Samaria …” (Ioan 4.4)

 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu Dumnezeu şi să-l eliberezi de toate celelalte legături – şi de patima după dragoste!

 

   Zdrobită stătea în încăperea comună a vizitatorilor din penitenciar. Noi mergem acolo în mod regulat ca şi grupă de contact, ca să discutăm cu femeile arestate. Ea este pentru prima dată aici. După serviciul divin scurt comun ea izbucneşte într-o discuţie individuală, vorbind despre strâmtorarea ei: „Ah, ştiţi dumneavoastră, mie nu-mi mai poate ajuta nici Isus al dumneavoastră. Viaţa mea este aşa de ratată. Am renunţat la orice speranţă. Ştiţi dumneavoastră, eu am căutat protecţie şi dragoste. Însă întotdeauna am avut parte de bărbaţi falşi. Ei s-au folosit numai de mine şi apoi m-au lepădat. Prin aceasta am ajuns pe panta greşită. Pe ultimul l-am omorât la beţie, deoarece el m-a chinuit mereu. Acum stau aici în închisoare. Ar fi fost mai bine să-i bage la răcoare pe acei tipi murdari! Pentru mine nu mai este nici o speranţă! Dacă aş mai putea s-o iau de la început!”

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Sărbătorile noastre: Invităm noi pe Dumnezeu la sărbătorile noastre? - SoundWords

 

   Versete călăuzitoare: Leviticul 17.3-5

 

Leviticul 17.3-5: 3. … Oricine din casa lui Israel va înjunghia un bou sau un miel sau o capră în tabără sau va înjunghia afară din tabără 4. şi nu-l va aduce la intrarea cortului întâlnirii ca să-l prezinte ca un dar pentru Domnul înaintea cortului Domnului, sângele lui se va pune în socoteala omului aceluia: a vărsat sânge; şi omul acela va fi nimicit din mijlocul poporului său, 5. pentru ca fiii lui Israel să aducă jertfele lor, pe care le jertfesc pe câmp deschis, să le ofere Domnului la intrarea cortului întâlnirii, la preot, şi să le jertfească drept jertfe din jertfele de pace pentru Domnul.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Sărbătorile noastre: Cum sărbătorim sărbătorile noastre? - SoundWords

 

   Verset călăuzitor: Numeri 10.10

 

Numeri 10.10: În ziua bucuriei voastre şi la sărbătorile voastre şi la lunile voastre noi, să sunaţi din trâmbiţe peste arderile-de-tot ale voastre şi peste jertfele voastre de pace.

 

   Crăciunul a trecut, revelionul este aproape şi următoarea zi de naştere, următorul jubileu vine sigur. Ne-am întrebat noi vreodată cum vede Dumnezeu toate aceste sărbători? Sau nu ne mai întrebăm, căci ne temem pentru că Dumnezeu este oricum „Cel care strică jocul” şi nu ne „permite” astfel de lucruri?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a III-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - Răbdarea credinţei (Evrei 11.8-22) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

C 2.3 Răbdarea credinţei (Evrei 11.8-22)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a II-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - Principiile credinţei (Evrei 11.3-7) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

C 2.2 Principiile credinţei (Evrei 11.3-7)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea I: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - Viaţa prin credinţă (Evrei 10.35-11.2) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

C 2.1 Viaţa prin credinţă (Evrei 10.35-11.2)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  "De ce?" Întrebările lui Habacuc foarte actuale - Gerd Pohl

 

   Nu numai pe noi creştinii credincioşi ne preocupă multele întrebări „De ce?” referitoare la evenimente din istoria mondială, la evenimentele contemporane şi la viaţa personală. Tocmai ceea ce ne-a surprins în anul acesta (2020) actualmente prin Corona dă naştere la unele întrebări „De ce?” Fiecare din noi a avut desigur astfel de întrebări, şi nu numai când o persoană preaiubită a fost chemată deodată în veşnicie sau s-a dat diagnosticul de cancer. Uneori lucruri relativ mici ne pot arunca de pe traiectorie şi să ne creeze greutăţi, dacă ceva ne surprinde în viaţă şi nu decurge aşa cum ne-am aşteptat. De exemplu un examen pierdut, un răspuns negativ la o cerere sau dezamăgiri de orice formă. Atunci suntem nedumeriţi şi deznădăjduiţi şi nu ştim cum va merge mai departe. Habacuc ne încurajează, că noi putem pune lui Dumnezeu aceste întrebări. Răspunsurile lui Dumnezeu la ele sunt surprinzătoare, nesupuse vremurilor şi motivează.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Corona - suntem noi înşelaţi? - SoundWords

 

 

   Nu numai în demonstraţiile Corona, ci şi în mediul particular suntem repede confruntaţi cu afirmaţia, că cu privire la Covit 19 totul este de fapt altceva decât ceea ce oamenii de ştiinţă şi politicienii ne duc de nas cu îngrădiri într-un domeniu, obligaţii în alt domeniu sau ne răpesc libertatea şi drepturile noastre de bază şi ne alimentează cu Fake News. [ştiri false]

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Rolul surorilor în Adunare (Biserică) - Stanley Bruce Anstey

  

   Poziţia şi slujba surorilor

 

   Un alt domeniu în care aşa numitele biserici din creştinătate s-au abătut de la ordinea lui Dumnezeu este poziţia şi slujba surorilor. S-ar putea pune întrebarea: „Credeţi că o soră poate fi o slujitoare?” Noi răspundem: „Da, noi credem aceasta deoarece Scriptura o spune”. În Romani 16.1 se spune: „Vă recomand pe Fivi, sora noastră, care este de asemenea o slujitoare a adunării din Chencrea.” Realmente noi credem că Dumnezeu doreşte ca toate surorile din Adunare (Biserică) să fie slujitoare, aceasta înseamnă în adevăratul sens al cuvântului. Dar când este vorba să se folosească cuvântul „slujitor” conform terminologiei obişnuite, pe care o adoptă poziţia falsă a clerului, nici un moment nu credem că un frate sau o soră ar trebui să fie pe un asemenea loc. Din Sfânta Scriptură rezultă foarte clar că rolul femeii în Adunare (Biserică) nu este unul public.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)